DOA UNTUK MAYAT ANAK KECIL

 

160.

 

160. Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur

Baik juga jika membaca doa berikut:

. ǡ ǡ ǡ

 

Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan sim-panan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabul-kan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbang-an perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. kum-pulkan anak ini dengan orang-orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipeliha-ra oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim

 

(Hadits pertama diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwatha, 1/288, Ibnu Abi Syaibah dan Al Mushannaf 3/217, Al-Baihaqi 4/9. Sanadnya dishahihkan oleh Syuaib Al Arnauth dalam Tahqiq Syarhissunnah Lil Baghawi 5/357.

Hadits kedua terdapat dalam Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 3/416 dan Durus Muhimmah Li Ammaatilummah oleh Syekh Bin Baaz,

hal. 15)

 

161. .

 

161. Ya Allah, jadikanlah kema-tian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi kami

 

( Al Baghawi dalam Syarhussunnah 5/357, Abdurrozzaq no. 6588, Bukhori mengutipnya dalam kitab Al Janaiz 2/113)